ลือกาขา                      เพื่อความสะดวกของลูกค้าในการนำเข้า - ส่งออกสินค้า ท่าเรือ TPT จึงให้บริการงานในด้าน ปฏิบัติการตลอด 24 ชม. ทุกวัน และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร ท่าเรือ TPT จึง จัดสรรบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ ณ จุดเดียว ซึ่งบริการต่าง ๆ ได้แก่

ลานพักตู้ ( CONTAINER YARD )

                      พื้นที่ 40,000 ตารางเมตร ซึ่งให้บริการเก็บตู้ทั้งด้านขาเข้า - ขาออก โดยแยกเป็นสัดส่วน นอกจากนี้ ยังมีลานสำหรับตู้ Reefer โดยเฉพาะ โดยมีปลั๊กจำนวน 40 ปลั๊ก
โรงพักสินค้า ( WAREHOUSE )

                      จำนวน 4 หลัง โดยแยกเป็นโรงพักสินค้าสำหรับสินค้านำเข้าจำนวน 3 หลัง มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บสินค้า ขนาด 10,000 ตารางเมตร และโรงพักสินค้าสำหรับสินค้าส่งออกจำนวน 1 หลัง มีพื้นที่ขนาด 880 ตารางเมตร โดยมีวิธีจัดเก็บสินค้าที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย และ ระบบป้องกันอัคคีภัยที่ทันสมัย
การขนถ่ายสินค้าเข้า - ออกตู้คอนเทนเนอร์ ( STUFFING AND UN-STUFFING CARGO SERVICE)

                      ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของบุคลากร และประกอบกับเครื่องมือขนถ่ายสินค้าที่มีมากมาย และทันสมัยจึงทำให้ TPT สามารถขนถ่ายสินค้าเข้า - ออกตู้คอนเทนเนอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ไม่ว่าสินค้าของท่านจะเป็นสินค้าประเภทใดก็ตาม
เจ้าหน้าที่ศุลกากร(CUSTOMS)

                  ด้วยจำนวนเจ้าหน้าที่ศุลกากรจำนวนมาก และหน่วยงานที่ประจำอยู่ที่ TPT ทำให้สามารถให้บริการ แบบครบวงจร ( ONE STOP SERVICE ) ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการนำเข้า - ส่งออกสินค้า


เคาน์เตอร์บริการ Paperless

                       เพื่อความสะดวกของลูกค้าของเรา ทีพีทีมีการตั้งเคาน์เตอร์บริการ Paperless เพื่อให้บริการลูกค้าห้องทดสอบสารเคมี (LABORATORY)

                       เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจวิเคราะห์สารเคมี โดยมีเจ้าหน้าที่ศุลกากร ประจำอยู่ที่ห้องทดสอบสารเคมี ภายในเขตท่าเรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( FOOD AND DRUG ADMINISTRATION)

                       มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประจำอยู่ที่ TPT
ระบบรักษาความปลอดภัย (SECURITY SYSTEM)

                              ได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยเพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และระบบดับเพลิงที่ทันสมัย ตลอดจน การฝึกอบรมการดับเพลิงให้แก่พนักงาน เพื่อให้มีความพร้อมอยู่เสมอ