ลือกาขาเป้าหมาย


                ด้วยเป้าหมายในการเป็นท่าเรือเอกชนในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ทันสมัย และนำหน้าในเรื่องเครื่องมือ, เทคโนโลยี และการให้บริการลูกค้า ท่าเรือ TPT จึงได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารงาน โดยผสมผสานเข้ากับประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันยาวนาน ของพนักงาน และทีมบริหารงานของบริษัทฯ จึงทำให้ท่าเรือ TPT ได้รับการยอมรับ และความไว้วางใจจากลูกค้าให้เป็นท่าเรือเอกชน ในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดีเยี่ยมเป็นอันดับหนึ่ง

                                               
 

ความเป็นมา

               บริษัท ไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2532 โดยการร่วมทุน ระหว่าง บริษัท ปัญจมิตรโฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท ค้าสากลซิเมนต์ไทย จำกัด เพื่อจัดตั้งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การบริหารท่าเรือเพื่อการขนถ่ายสินค้า นำเข้า - ส่งออก ระหว่างประเทศ

               ในปี 2532 บริษัทฯ เริ่มเข้าบริหารท่าเรือแรกที่ท่าเรือหมายเลข 10 ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นท่าเรือที่เน้นสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์เป็นหลัก ต่อมาในปี 2535 บริษัทได้รับสัมปทานการบริหารท่าเรือเอนกประสงค์ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งท่าเรือแห่งนี้สามารถรับสินค้าได้ทั้งสินค้าทั่วไป สินค้าเทกอง ( BULK ) และสินค้าระบบคอนเทนเนอร์


                                              

สิ่งอำนวยความสะดวก

                ด้วยพื้นที่ทั้งหมดขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่หน้าท่าเพื่อจอดเรือ และพื้นที่ หลังท่าเพื่อให้เก็บสินค้า สำหรับพื้นที่หน้าท่าเพื่อจอดเรือนั้นมีความยาวของท่า 150 เมตร ความกว้าง 50 เมตร ระดับน้ำลึกโดยเฉลี่ย 8.5 เมตร โดยพื้นที่ทั้งหมดเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถรับน้ำหนักเฉลี่ยได้ 10 ตัน/ตารางเมตร
                ส่วนพื้นที่หลังท่าที่ใช้เก็บสินค้าประกอบด้วยโรงพักสินค้า ( Warehouse ) นำเข้า 3 หลัง มีพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร และโรงพักสินค้าส่งออก 1 หลัง พื้นที่ 880 ตารางเมตร ลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ ( Container Yard ) ขนาด 40,000 ตารางเมตร ความสามารถในการ ขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ 150,000 TEUS / ปี โดยแยกเป็นสัดส่วนระหว่างตู้คอนเทนเนอร์ด้านนำเข้า - ส่งออก
                                              

พิกัด GPS 13.652701,100.55608

View Thai Prosperity Terminal Co.,ltd. in a larger map