All News  

25/10/2018  

 

ประกวดราคาว่าจ้างแรงงานประจำโรงพักสินค้า-ลานตู้พักสินค้า,  จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดและเดินเอกสาร  ท่าพระประแดง

27/09/2018  

 

ขอปรับการเรียกเก็ยค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเจ้าของตู้สินค้า โดยใช้ประกาศที่ 17/2561

25/07/2018  

 

ขอปรับการเรียกเก็ยค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเจ้าของตู้สินค้า โดยใช้ประกาศที่ 12/2561

07/06/2018  

 

ประกาศสินค้าอันตรายที่เข้า TPT ได้

23/03/2018  

 

ขอปรับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียนพิเศษ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเจ้าของตู้สินค้า โดยใช้ประกาศที่ 10/2661

13/03/2018  

 

ประกวดราคาว่าจ้างแรงงานขนถ่ายสินค้า ณ โรงพักสินค้า ลานพักสินค้า หน้าท่า และแรงงานประจำโรงพักสินค้า (Stevedore) ที่ท่าเรือมาบตาพุด 

13/03/2018  

 

ประกวดราคาจ้างเหมาขนถ่ายสินค้าหน้าท่า(Stevedore), จ้างเหมาขนส่งสินค้าเข้า-ออกจากตู้คอนเทนเนอร์ (Stuffing/Unstuffing), จ้างเหมาพนักงานตรวจสภาพ และจดเบอร์ซีลตู้สินค้า ท่าพระประแดง

07/03/2018  

 

ประกวดราคาขายรถเครน (Grove Crane) ขนาด 90 ตัน และรถเทรลเลอร์ที่ใช้งานแล้ว

08/01/2018  

 

ขอปรับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเจ้าของตู้สินค้า โดยใช้  ประกาศที่ 28/2560

05/01/2018  

 

ประกวดราคาขาย Grove Crane ขนาด 90 ตัน ที่ใช้งานแล้ว

27/09/2017  

 

ปรับอัตราค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า (Fuel Surcharge) ประกาศที่ 23/2560