All Events  


 

 TPT ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเยี่ยมชมดูการดำเนินงาน

27-06-17


 

TPT มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2559

2016-10-28


 

TPT เข้ารับการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015

01-06-59


 

TPT จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปี พ.ศ.2558"

24-09-58


 

TPT ให้การต้อนรับนักศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีนานาชาติเยี่ยมชมดูการดำเนินงาน

01-10-58