Select  Branch

TPT ยกระดับการบริการสู่มาตรฐาน ISO 9001:2015


    Container / Goods Search


For Phrapradang


For Maptaput

  
   Agent Online Report


Username :

Password  :


23/03/2018  
 
ขอปรับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียนพิเศษ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเจ้าของตู้สินค้า โดยใช้ประกาศที่ 10/2661

13/03/2018  
 
ประกวดราคาว่าจ้างแรงงานขนถ่ายสินค้า ณ โรงพักสินค้า ลานพักสินค้า หน้าท่า และแรงงานประจำโรงพักสินค้า (Stevedore) ที่ท่าเรือมาบตาพุด 

13/03/2018  
 
ประกวดราคาจ้างเหมาขนถ่ายสินค้าหน้าท่า(Stevedore), จ้างเหมาขนส่งสินค้าเข้า-ออกจากตู้คอนเทนเนอร์ (Stuffing/Unstuffing), จ้างเหมาพนักงานตรวจสภาพ และจดเบอร์ซีลตู้สินค้า ท่าพระประแดง

07/03/2018  
 
ประกวดราคาขายรถเครน (Grove Crane) ขนาด 90 ตัน และรถเทรลเลอร์ที่ใช้งานแล้ว

 


 • Phrapradang Ship's Schedule

 • M.V. HAI SU 7  18007HS / 18008HN    
  May 23 2018 08:00AM


  M.V. PATHARA MARINE 7  18057N / 18058S    
  May 23 2018 08:00AM


  M.V.NP SAMUT SAKHON  18038N / 18038N    
  May 23 2018 11:00AM


  M.V. PATHARA MARINE 4  18014N / 18014N    
  May 23 2018 08:00PM


  M.V. NP LOVEGISTICS 1  18048N / 18048S    
  May 24 2018 02:00AM


  Maptaphut Ship's Schedule


  TENTATIVE WEEKLY BERTHS ALLOCATION

  DURING:  

  NO.

  DATE ETA

  VESSEL TO BERTH

  ETB

  BERTH NO.