Select  Branch

TPT ยกระดับการบริการสู่มาตรฐาน ISO 9001:2015


    Container / Goods Search


For Phrapradang


For Maptaput

  
   Agent Online Report


Username :

Password  :


17/05/2019  
 
ประกวดราคาขายรถเครน (Grove Crane) ขนาด 90 ตัน ที่ใช้งานแล้ว

17/05/2019  
 
ประกวดราคาจ้างเหมาขนถ่ายสินค้าหน้าท่า(Stevedore), จ้างเหมาขนส่งสินค้าเข้า-ออกจากตู้คอนเทนเนอร์ (Stuffing/Unstuffing), จ้างเหมาพนักงานตรวจสภาพ และจดเบอร์ซีลตู้สินค้า ท่าพระประแดง และจ้างเหมาขนถ่ายสินค้า ณ โรงพักสินค้า ลานพักสินค้า และหน้าท่ามาบตาพุด

26/03/2019  
 
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า

25/10/2018  
 
ประกวดราคาว่าจ้างแรงงานประจำโรงพักสินค้า-ลานตู้พักสินค้า,  จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดและเดินเอกสาร  ท่าพระประแดง

 


 • Phrapradang Ship's Schedule

 • M.V. PATHARA MARINE 10  19051N / 19051N    
  May 21 2019 04:00AM


  M.V. NP FORWARD  19069N / 19069N    
  May 21 2019 05:00AM


  M.V. NP JENNELLE  19066N / 19066N    
  May 21 2019 09:00AM


  M.V. PATHARA MARINE 1  19056N / 19056N    
  May 21 2019 03:00PM


  M.V. PATHARA MARINE 7  19066N / 19067S    
  May 21 2019 06:00PM


  M.S. PATHARA-SAHATHAI 2  19060N / 19060N    
  May 22 2019 08:00AM


  Maptaphut Ship's Schedule


  TENTATIVE WEEKLY BERTHS ALLOCATION

  DURING:  

  NO.

  DATE ETA

  VESSEL TO BERTH

  ETB

  BERTH NO.